Hệ thống tự động hoá SCADA

Sử dụng phần mềm SCADA của Schneider, PLC S7 1500 Siemens